Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

H Εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «DB-DATABANK», αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα όλων των συναλλασσόμενων με αυτήν φυσικών προσώπων (υπαλλήλων, μελών κ.ο.κ.).

Στο πλαίσιο αυτό, και για τον σκοπό της διαφανούς ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων, η DB-DATABANK αναρτά στην ιστοσελίδα της την παρούσα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», με σκοπό να παρέχει ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει, τον τρόπο χρήσης τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση τους τα υποκείμενα των δεδομένων, όταν επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις ή/και τον ιστότοπο της DB-DATABANK.

Η παρούσα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679) (εφεξής «ο Κανονισμός») και έχει εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και τα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία ανήκουν στην DB-DATABANK και τα οποία σχετίζονται με την δραστηριότητά της.

Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των βασικών αρχών και κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που ακολουθεί η DB-DATABANK, καθώς και στην ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με τις διενεργούμενες επεξεργασίες, τη νόμιμη βάση αυτών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης,οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 «Επεξεργασία»: κάθε πράξη, ή σειρά πράξεων, η οποία πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

 «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η DB-DATABANK και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά:

  • ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει
  • ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997, όπως ισχύει,
  • η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ηςΙουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί,
  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Η DB-DATABANK επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με (i) τους πελάτες της, (ii) τους επιχειρηματικούς εταίρους της, (iii) τους υπαλλήλους της και τους υποψηφίους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η DB-DATABANK επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με υποκείμενα δεδομένων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά τα δεδομένα διαβιβάζονται στην DB-DATABANK από τρίτες εταιρείες ή/και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δημόσιων οργανισμών, οργανισμών ή οργανισμών, τραπεζικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαφόρων συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων  ή/και υπεργολαβιών.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την DB-DATABANK περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησης, την εθνικότητα, τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης κ.λπ. των υποκειμένων δεδομένων που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η DB-DATABANK είναι μία από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία απαιτητικά έργα, αξιοποιώντας την σημαντική τεχνογνωσία που κατέχει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η DB-DATABANK δεν επεξεργάζεται συστηματικά προσωπικά δεδομένα φυσικών οντοτήτων ή προσώπων ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις στο ίδιο πλαίσιο όπου η DB-DATABANK ασχολείται με δραστηριότητες επεξεργασίας για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων για λόγους εκτέλεσης μιας σύμβασης έργου που της έχει ανατεθεί από τον τελευταίο. Υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία και τις περιόδους διατήρησης δεδομένων, καθορίζεται αποκλειστικά από τον ειδικό ελεγκτή σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της σχετικής σύμβασης έργου και συνεπώς ποικίλλει ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου. 

Οι διεθνείς δραστηριότητες επεξεργασίας της DB-DATABANK διέπονται από το πεδίο εφαρμογής, τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης συμφωνίας και γίνονται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που παρέχονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο βαθμό που είναι συμβατές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό ή/και σε επίπεδο ΕΕ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η DB-DATABANK ενεργεί υπό την ιδιότητα του επεξεργαστή δεδομένων και εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με τους οι όρους και προϋποθέσεις της συγκεκριμένης συμφωνίας να γίνονται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που παρέχονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο βαθμό που είναι συμβατοί με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό ή/και σε επίπεδο ΕΕ. 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Οι νόμιμοι λόγοι για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων είναι:

α) η εκτέλεση μιας σύμβασης ή η πρόθεση ανάθεσης μιας σύμβασης, όπως η εκτέλεση μιας εργασίας ή η παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο αυτό.

(β) η διαφύλαξη και η προστασία τόσο των δικών σας όσο και των νόμιμων συμφερόντων μας.

(γ) η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο ή τις διοικητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου απαιτείται η υποβολή σε δημόσιο αρχείο ή η δημοσίευση εταιρικών πράξεων και πληροφοριών που σχετίζονται με ανώνυμη εταιρεία.

(δ) τη συγκατάθεση που παρέχετε υπό τους συγκεκριμένους όρους που καθορίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο ή βάσει συμβατικών σχέσεων ή όταν επικοινωνείτε με τμήματα της Εταιρείας μας.

(ε) η ρητή αποκάλυψη από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων και η απαραίτητη επεξεργασία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να χορηγήσει συγκατάθεση) είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σχετικά με τα δεδομένα υγείας.

Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων εκτός της εταιρείας

Η DB-DATABANK διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στους οποίους η εταιρεία εκχωρεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της, παραμένοντας υπεύθυνη για την εν λόγω επεξεργασία, ενώ καθορίζει εγγράφως στο πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης το αντικείμενο της επεξεργασίας, τη διάρκεια, τη φύση και τον σκοπό της , τον τύπο των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι κάθε άτομο διαθέτει πλήρως τα δικαιώματα που προβλέπονται από αυτήν.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την DB-DATABANK μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρών που διασφαλίζουν ένα επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων χαμηλότερο από αυτό που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλαίσιο του GDPR. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα μπορεί να πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένους λόγους όπως η συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, η εκτέλεση ή εκτέλεση μιας σύμβασης, η προστασία ενός νόμιμου συμφέροντος της DB-DATABANK. Σε κάθε περίπτωση, η DB-DATABANK διασφαλίζει ότι αυτή η μεταφορά δεδομένων είναι συμβατή με τις νομικές υποχρεώσεις του απορρήτου και σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο του GDPR.

Διατήρηση δεδομένων

Οι συνθήκες διατήρησης δεδομένων καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

Όταν απαιτείται επεξεργασία ως υποχρέωση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση.

Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει συμβατικής βάσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για την περίοδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί η δέουσα εκτέλεση της σύμβασης και στη συνέχεια για τη σύναψη, την άσκηση  ή/και την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση ή όπως απαιτείται διαφορετικά από υποχρεωτικό δίκαιο.

Για σκοπούς μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται έως ότου αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας. Αυτή η απόσυρση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης κατά την περίοδο πριν από την απόσυρσή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της DB-DATABANK μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε υποκείμενο δεδομένων των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την DB-DATABANK έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νόμιμη φύση της επεξεργασίας. Έτσι, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την DB-DATABANK στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να ξεχαστεί):

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε κατόπιν συγκατάθεσής σας ή για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (όπως, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται νομικά ή δημόσιο συμφέρον), το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν θα υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και έως ότου επαληθευτεί η ακρίβεια (β) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) όταν δεν απαιτούνται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, ωστόσο απαιτούνται για την καθιέρωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και (δ) όταν αντιτίθεται στην επεξεργασία και την απόφαση εκκρεμεί η ένστασή σας για επεξεργασία.

Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου, όπως περιγράφεται παραπάνω, η επεξεργασία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ και του προφίλ των καταναλωτών, εάν ισχύει.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση, να χρησιμοποιείτε και να τα επεξεργάζεστε με μεθόδους επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται συνήθως. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε, σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό, να μεταφέρουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον ελεγκτή. Το δικαίωμά σας να το κάνετε υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει και υποβάλλεται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε χωρίς να επηρεάσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της DB-DATABANK μέσω e-mail στο [email protected]

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr): Tηλ.: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: [email protected] ή στην εποπτική αρχή στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας ή στον τόπο εργασίας σας.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η DB-DATABANK εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέψει την τυχαία απώλεια ή καταστροφή και την παράνομη πρόσβαση σε χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψη αυτών. Κατά την αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας και στη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η DB-DATABANK λαμβάνει επίσης υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους που παρουσιάζονται από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 28/1/2021