ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Help Desk – Content - Surveys

IVR – Call Contact Center

Συνδυάζοντας λογισμικό και τεχνολογίες η DATABANK παρέχει υπηρεσίες Help Desk (voice, chat, email, tickets), υλοποιεί προωθητικές ενέργειες για προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, πχ ως υπεργολάβος του ΟΤΕ υλοποιεί την υπηρεσία αποτελεσμάτων ΟΠΑΠ «14744», υλοποιεί έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις κ.λπ. για λογαριασμό εταιρειών και φορέων, όπως ενδεικτικά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η BetShop, κ.ά..

PAPERLESS OFFICE

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ψηφιοποίηση του πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου (κειμένων, χαρτών, εικόνων, κ.λ.π.) αποτελεί μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και κυρίως για το κράτος ώστε να μπορεί να χαράξει πολιτική βασισμένη σε αξιόπιστες πληροφορίες. Η DATABANK διαθέτει υποδομές, τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία στις υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Ενδεικτικό έργο αποτελεί η ψηφιοποίηση της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» (έργο ΕΣΠΑ).

SOCIAL MEDIA

DIGITAL MARKETING & UX

H DATABANK, αξιοποιώντας κατάλληλα το Λογισμικό Ψηφιακής Σήμανσης «Mediacast” το οποίο έχει αναπτύξει και σε συνδυασμό με τα Social Media, το SMS Marketing και τις σύγχρονες τεχνικές όπως SEO, SEM κ.λπ., έχει υλοποιήσει σειρά υπηρεσιών Digital Marketing για λογαριασμό εταιρειών όπως π.χ. η ZZDot Proximity, η BMW, η COSMOTE, η ΦΑΓΕ κ.ά. Παράλληλα, η DATABANK διαθέτει τεχνογνωσία και πραγματοποιεί Έρευνες Χρηστών (UX Surveys) με σκοπό την κατανόηση των συμπεριφορών χρηστών στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της χρηστικότητας προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών.

DATA MANAGEMENT

S/W-Web-App DEVELOPMENT

H DATABANK διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην Επεξεργασία Δεδομένων, στην ανάπτυξη Λογισμικού, Corporate Portals, Ιστοσελίδων και Apps (IOS και Android). Ενδεικτικά έργα: “Amber Alert”, Wind MVas platform, Cosmote Alerting platform, Ιστοσελίδες: YSMA (Μουσείο Ακρόπολης), Hyundai, KIA, Intralot, 12Xnet, ING, Flash, Intracom Defense, κ.ά. Η DATABANK προωθεί μια ολοκληρωμένη λύση σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης e-shop, η οποία ενσωματώνει κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας.