ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Help Desk – Content - Surveys

IVR – Call Contact Center

Συνδυάζοντας λογισμικό και τεχνολογίες η DATABANK παρέχει υπηρεσίες Help Desk (voice, chat, email, tickets), υλοποιεί προωθητικές ενέργειες για προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, πχ ως υπεργολάβος του ΟΤΕ υλοποιεί την υπηρεσία αποτελεσμάτων ΟΠΑΠ «14744», υλοποιεί έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις κ.λπ. για λογαριασμό εταιρειών και φορέων, όπως ενδεικτικά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η BetShop, κ.ά..

PAPERLESS OFFICE

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ψηφιοποίηση του πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου (κειμένων, χαρτών, εικόνων, κ.λ.π.) αποτελεί μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και κυρίως για το κράτος ώστε να μπορεί να χαράξει πολιτική βασισμένη σε αξιόπιστες πληροφορίες. Η DATABANK διαθέτει υποδομές, τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία στις υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Ενδεικτικό έργο αποτελεί η ψηφιοποίηση της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» (έργο ΕΣΠΑ).

SOCIAL MEDIA

DIGITAL MARKETING & UX

H DATABANK, αξιοποιώντας κατάλληλα το Λογισμικό Ψηφιακής Σήμανσης «Mediacast” το οποίο έχει αναπτύξει και σε συνδυασμό με τα Social Media, το SMS Marketing και τις σύγχρονες τεχνικές όπως SEO, SEM κ.λπ., έχει υλοποιήσει σειρά υπηρεσιών Digital Marketing για λογαριασμό εταιρειών όπως π.χ. η ZZDot Proximity, η BMW, η COSMOTE, η ΦΑΓΕ κ.ά. Παράλληλα, η DATABANK διαθέτει τεχνογνωσία και πραγματοποιεί Έρευνες Χρηστών (UX Surveys) με σκοπό την κατανόηση των συμπεριφορών χρηστών στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της χρηστικότητας προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών.

DATA MANAGEMENT, WEB & APP DEVELOPMENT

IT & Communication Networks

H DATABANK διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην Επεξεργασία Δεδομένων, στην Ανάπτυξη Λογισμικού, στην Υλοποίηση Corporate Portals, Ιστοσελίδων, Apps, στην Κατασκευή “e-Shops” και στον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Υποστήριξη Τηλεφωνικών Κέντρων και Δικτύων Ασύρματης Επικοινωνίας. Ενδεικτικά έργα: “Amber Alert”, “European Child Alert Automated System”, Wind MVas Platform, Cosmote Alerting Platform, Ιστοσελίδες: YSMA (Μουσείο Ακρόπολης), Hyundai, KIA, Intralot, 12Xnet, ING, Flash, Intracom, κ.ά. Επίσης, παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας.