ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
& ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η DB-DATABANK είναι μία από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία απαιτητικά έργα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που κατέχει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Help Desk – Content - Surveys

IVR – Call Contact Center

Συνδυάζοντας λογισμικό και τεχνολογίες η DATABANK παρέχει υπηρεσίες Help Desk (voice, chat, email, tickets), υλοποιεί προωθητικές ενέργειες για προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, πχ ως υπεργολάβος του ΟΤΕ υλοποιεί την υπηρεσία αποτελεσμάτων ΟΠΑΠ «14744», υλοποιεί έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις κ.λπ. για λογαριασμό εταιρειών και φορέων, όπως ενδεικτικά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η BetShop, κ.ά..

PAPERLESS OFFICE

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ψηφιοποίηση του πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου (κειμένων, χαρτών, εικόνων, κ.λ.π.) αποτελεί μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών, για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και κυρίως για το κράτος ώστε να μπορεί να χαράξει πολιτική βασισμένη σε αξιόπιστες πληροφορίες. Η DATABANK διαθέτει υποδομές, τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία στις υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Ενδεικτικό έργο αποτελεί η ψηφιοποίηση της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

SOCIAL MEDIA

DIGITAL MARKETING

Ξεκινώντας από την παροχή Υπηρεσιών «Ψηφιακής Σήμανσης» (Digital Signage) και αξιοποιώντας την κατάλληλα και σε συνδυασμό με τα social media, το SMS Marketing και τις σύγχρονες τεχνικές όπως SEO, SEM κ.λπ., η DATABANK έχει υλοποιήσει σειρά υπηρεσιών Digital Marketing για λογαριασμό εταιρειών (όπως π.χ. η ZZDot Proximity, η BMW, η COSMOTE, η ΦΑΓΕ κ.ά.).

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

WEB & APP DEVELOPMENT

H DATABANK διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση corporate portals και ιστοσελίδων, στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου («B-2-B» και «B-2-C»), καθώς και mobile Appς (IOS και Android). Ενδεικτικά, έχει αναπτύξει τις ιστοσελίδες: YSMA (Μουσείο Ακρόπολης), PReCIVIM (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Hyundai, KIA, Intralot, 12Xnet, SakisRouvas, Intracom Defense, κ.ά.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σε ότι αφορά στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η DATABANK, έχει υλοποιήσει το «AMBER ALERT» του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού». Το έργο «AMBER ALERT» αποτελεί το Εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης και απαγωγής παιδιών.

Το Amber Alert έχει επίσης εγκατασταθεί από την DATABANK και στις χώρες Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία, με την επωνυμία «ECAAS» («European Child Alert Automated System»).

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σε ότι αφορά στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η DATABANK, έχει υλοποιήσει το «AMBER ALERT» του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού». Το έργο «AMBER ALERT» αποτελεί το Εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης και απαγωγής παιδιών.

Το Amber Alert έχει επίσης εγκατασταθεί από την DATABANK και στις χώρες Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία, με την επωνυμία «ECCAS» («European Child Alert Automated System»).

.

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

DB-DATABANK

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ